отпушване на канали 5

088 739 4991

повънете за отпушване на канали в София

 

Наличието на такива участъци обаче не нарушава общия характер на гравитационните канализационни мрежи като такива.

Неразделна част от гравитационните канализационни мрежи са редица съоръжения, без които тяхното функциониране е невъзможно: ревизионни, събирателни, разделителни и дъждоприемни шахти; дъждопреливници, дъждозадържателни, дъждопреливни и дъждоутаителни резервоари, дюкери (обратни сифони); канализационни помпени станции; локални пречиствателни съоръжения — ограничителни щитове за плаващи примеси, решетки, чакълозадържатели, пясъкозадържатели, кало-маслоуловители, мазниноза-държатели отпушване на канали и др. Съоръженията по гравитационните канализационни мрежи се разглеждат по-подробно в Част четвърта.

Напорните канализационни мрежи са сравнително нови технологични решения, чието практическо прилагане по света датира от последните три десетилетия. Те са подходящи за малки обекти – малки населени места отпушване на канали с рядко застрояване на ниски сгради, къмпинги, курортни комплекси и др., разположени в силно пресечени или в подчертано равнинни терени. Напорните канализационни мрежи събират и транспортират само фекално-битови и евентуално производствени отпадъчни води, като дъждовният отток се отвежда отделно чрез гравитационни канализационни мрежи. В уличните напорни канализационни мрежи отпадъчните отпушване на канали води се движат под действието на напор, създаван от множество помпи, включени паралелно в мрежата и отводняващи отделни сгради или група от сгради. Технологичните и конструктивните особености на отпушване на канали  напорните канализационни мрежи и съоръженията към тях се разглеждат по-подробно в Глава трета.

Вакуумните канализационни мрежи намират практическо приложение по същото време, както и напорните. Те също така са подходящи за малки обекти -рядко застроени населени места, отпушване на канали курортни комплекси и др., но само за такива, разположени в равнинни терени, за разлика от напорните мрежи. И вакуумните канализационни мрежи транспортират само фекално-битови отпадъчни води, а дъждовните се транспортират отделно в гравитационни колектори. Потокът във вакуумните канализационни мрежи се движи под действието на разликата между атмосферното налягане и това в колекторите, по-ниско от него (вакуум), създавано в мрежата от централна вакуумно-помпена отпушване на канали станция, свързана с нея. Вакуумните канализационни мрежи транспортират водовъздушна смес, създавана чрез периодично засмукване на въздух и отпадъчна вода чрез специални вентили, монтирани в определени точки от системата. Тази водовъздушна смес е силно турбулентна и се движи със сравнително висока отпушване на канали скорост, което дава възможност канализационните участъци да се изграждат с много малки наклони или дори с такива, обратни на посоката на движение, без образуване на утайки. Технологичните и конструктивните особености на вакуумните канализационни мрежи и съоръженията към тях се разглеждат по-подробно в Глава четвърта отпушване на канали.

Call Now Button+359887394991