Професионално 088 739 4991 отпушване на канали. Отпушване на канали в София

Според изследователите в тази област теоретичният подход тук е невъзможен. Независимо от тези трудности моделирането на качествените параметри на отпадъчните води в канализационните мрежи продължава да се развива с оглед отговаряне на нуждите на практиката и на съвременните нормативни изисквания.

В допълнение към развитието на ключовия проблем в канализацията относно методите за определяне на оразмерителното дъждовно водно количество трябва да бъде отбелязан и прогресът на техниката за измерване на валежните параметри, тяхното регистриране и обработка на добитата информация, получила развитие главно през отбелязаните по-горе втори и трети етапи.

Професионално отпушване на канали

През втората половина на миналия век в техниката за измерване и регистриране на валежите навлизат електронните технологии. Използването на автоматични дъждомери с микропроцесорни платки (т. нар. логъри) или с дис-танционно регистриране, както и на метеорологични радари, става рутинна практика при изследване на параметрите на валежите и тяхното пространствено и времево разпределение.

В края на миналия век наред с хидравличните модели в областта на канализацията навлизат и други модерни информационни технологии, между които и т. нар. географски информационни системи (ГИС). Последните са високо-организирани бази данни с широки възможности за съхраняване, обработка и визуализация на информация, свързана както със стационарни състояния, така и с процеси, развиващи се в пространството и времето.

Професионално отпушване на канали

В електронните слоеве на ГИС може да бъде съхранявана и обработвана информация за топографията на терена (т. нар. цифров модел на терена), вида И параметрите на повърхностните покрития, хидроложките и хидравличните параметри на пропускливите теренни покрития, пространствената и времева конфигурация на валежното поле (транспонирано директно и от радар), както и пространствената конфигурация и геометричните параметри на канализационната мрежа и др.

Използваните тръби, строителни материали и технологии при изграждането на канализационни мрежи също бележат интензивно развитие през третия период, който продължава и сега. В това отношение трябва да бъде изтъкнато съвременното разнообразие от тръби и тръбни профили, влагани при изграждането на канализационните колектори, както и разнообразните технологии, машини и оборудване за траншейното и безтраншейното им полагане.

Професионално отпушване на канали

В съответствие с изложеното дотук настоящият учебник е структуриран в съответствие с хронологичното развитие на третираните проблеми и тяхното поетапно решаване в практиката, главно при проектирането, но в известна степен и при строителството и експлоатацията на канализационните мрежи, без претенции за изчерпателност в това отношение.

Call Now Button+359887394991