отпушване на канали люлин

отпушване на канали люлин

 

отпушване на канали

отпушване на канали 5Отпушване на канали люлин. Високо разположеният преливен ръб се намира над нормалното водно ниво в довеждащия (горния) канал при QK1 Преливният ръб при скорост на протичане в довеждащия канал в сухо време И 0,5 m/s (за водно количество Qc) може да бъде издигнат толкова високо, колко го позволява нивото на подприщване, но при всички случаи не трябва да бъде по-ниско от 0,6 dr или под нивото на високите води на приемника.
Дроселиращият участък трябва да провежда отпушване на канали , без да предизвиква подприщване в довеждащия канал отпушване на канали. Необходимата разлика в котите на дъното по дължина на преливния ръб се определя от условието височината на енергийната линия в дросе-лиращия участък да е по-малка, отколкото в довеждащия.

При хидравличното оразмеряване първо се приемат височина, отпушване на канали на преливния ръб (височинните отстояния от дъното sr и sR и наклонът на дъното на дроселиращия участък /д (по възможност не по-голям от 3%0). Диаметърът Ал се избира малко по-малък, отколкото е необходимо за свободно оттичане на QKp. При Qc скоростта на водата трябва да е 2:0,5 m/s. Необходимата дължина на дроселиращия участък при остроръбо оформен входен отвор се определя по формулата, където е скоростта на водата, а /е — наклонът на енергийната линия при QKp. Степента на разреждане т може да се приеме за 1. Стойността на т намалява.. Когато това отношение достигне стойност 2,5, т е все още 0,5 отпушване на канали. Но-мограма за оразмеряване е дадена от ATV – Arbeitsblatt А 128.

В някои особени случаи преливането може да започне на резервоарите към пречиствателните станции става гравитационно или чрез изпомпване.

отпушване на канали 5При конструирането на тези резервоари са в сила подобни принципи както при дъждозадържателните резервоари (отпушване на канали). При проточните резервоари се вземат предвид и конструктивните особености на първичните утаители. По-пълни указания са дадени в Arbeitsblatt А 121; Koral, 1 und Saatci С., „Regenflberlauf-becken“, Verlag Saatci, St. Gallen, 1973; Pfeiff, Berichte der ATV No 29, 127; Koral J., Wasserwirtschaft 1974, 301.

Дъждозадържателни резервоари отпушване на канали. Тези резервоари предотвратяват големите „върхове“ във водните количества в канализационните мрежи при силни дъждове. Това се постига, като една част от дъждовното водно количество се задържа в резервоар и по-късно бавно се изпуска в канализационната мрежа или се изпомпва от изградената до него помпена станция. „Върхът“ на постъпващото водно количество се редуцира, като се удължава времето за протичане, а не се „отрязва“ и изпуска във водопри-емника, както е при дъждопреливниците.

Трябва да се прави разлика между дъждозадържателните резервоари и дъждопреливните резервоари, които намират приложение само при смесена канализационна система. Отпушване на канали, за разлика от дъждозадържателните резервоари, се разполагат в близост до водоприемника, тъй като при започването на дъжда трябва да задържат само силно замърсената „първа порция вода“, а по-големите смесени водни количества да отвеждат в него.

За приложението на дъждозадържателните резервоари са определящи само икономическите съображения. Строителните и експлоатационните им разходи трябва да бъдат по-малки от икономиите, отпушване на канали реализирани от разположените след тях съоръжения, които могат да бъдат построени по малки или да не бъдат разширявани (реконструирани). Най-често това са случаите:

— при строителството на нови канализационни мрежи, където големи дъждовни водни количества се отвеждат по дълги събиратели; отпушване на канали;

— при присъединяването на нови жилищни райони към съществуваща, почти напълно натоварена канализационна мрежа;

— при налагаща се реконструкция на претоварени канализационни мрежи; отпушване на канали;

— при изпускането на големи дъждовни водни количества в малък водоприемник, с което корекцията му се. избягва или улеснява.
Материалът е преработен от Dr. – Ing. Dieter Londong, Essen (vgl. Berichte der ATV No 19, 1968, S, 195; Lehr- und Handbuch der Abwasser-lechnik 2. Aufl. Bd. 2, S. 458; Regelwerk der ATV, Arbeitsblatt A 117).
отпушване на канали 5Отпушване на канали! За оразмеряването на един дъждозадържателен резервоар са определящи големината и ходографът на постъпващото В отвежданото водно количество. Задържателите обикновено се оразмеряват графично въз основа иа ходовите или сумарните ливии. За дъждозадържателните резервоари първоначално не е известно при дъжд с каква интензивност и времетраене ще се получи най-голям необходим обем. Този обем се получава най-често не от максималното постъпващо дъждовно водно количество, а от по-малки, но по-дълготрайни дъждовни водни количества. По отпушване на канали тази причина оразмеряването трябва да се извърши на основата на голям брой различаващи се по интензивност и времетраене дъждове.

Значително по-лесно, отколкото при използуване на метода на последователните приближения (итерационния метод), моаке да се стигне до целта чрез прилагането на един приблизителен изчис-слителен метод, който се е оказал достатъчно точен и сигурен-Методът на Annen и Londong (отпушване на канали ) се сновава на математически формулираната зависимост на обема на за-държателя от оттичащото се водно количество, продължителността на дъжда, времето за протичане и неговия коефициент за оформените по различен начин водосборни райони и върху определянето на максимума чрез диференциране на тази функция. Оразмеряването се извършва с помощта на номограмата (отпушване на канали ) в следната последователност:

Като се използуват означенията :

Ар — непопиващата площ на отводнявания район, ha ; tn — времето за протичане на водата по канализационната мрежа до дъждозадържателния резервоар, min ; г16 — 15-минутната интензивност на дъжд с избрана честота п, 1/ (s . ha);

Qa — меродавното за оразмеряването изтичащо от дъждозадържателния резервоар водно количество (при смесена канализация без оттока в сухо време);

Qh е средноаритметичната стойност на. оттока прк започване на пълненето — min QH (проводимостта на отвеждащия канал без напор при цяло запълване) и оттока шах при максимално водно ниво в резервоара.

По тази причина при оразмеряване на дъждозадържа-телни резервоари се избират по-малки честоти на дъжда, отколкото при оразмеряването на канализационната мрежа. Препоръчва се при закрити дъждозадържатели и довеждащи канали честота п от 0,5 до 0,2, а при открити — п = 0,1, ако местните условия не изискват отпушване на канали още по-голяма сигурност (Pecher, Щ GWF 1974, Н.З).

При отводняване на райони с неправилна форма (неравномерно нарастваща площ) необходимият обем на задържателя може да се окаже и по-голям, ако при оразмеряване на канализацията по метода на времето на протичане не се вземат под внимание тесни частични площи и се изчислява с. по-къси времена на протичане.

отпушване на канали 5Ако отпушване на канали още преди проектирането на дъждозадържателя част от дъждовната вода се отбива във водоприемника, по подходящо е да се изчислява по приблизителния метод, особено когато отбитото водно количество е незначително в сравнение с максимзлното дъждовно водно количество. Резултатът в този случай е в интерес на сигурността. Приблизителният метод е приложим също и когато пропусканото към запланувания задържател водно количество от намиращ отпушване на канали се по-горе дъждозадържателеи резервоар или дъждопраливник е сравнително малко. Дъждозадържателният резервоар „отпушване на канали“ в този случай се изчислява по описаната последователност, като пропусканото сравнително малко водно количество от намиращите се над него дъждозадържателни резервоари и дъждо-преливници се разглежда като„ постоянен отток в сухо време. При всички останали случаи на предварително облекчаване на канализационните мрежи следва да се правят поточни изчисления.

Пример. Един район с площ 25 ha, от която 35% е непопиваема, се отводнява със смесена канализационва система при време за протичане в главния колектор £п =20 min отпушване на канали. Максималният отток в сухо време е 10 1/s, Районът отпушване на канали трябва да бъде включен към съществуваща канализационна мрежа с максимал-на проводимост 310 1/s.

Поставен е въпросът дали е икономически отпушване на канали  по-изгодио дъждозадържателни-ят резервозр да се разположи непосредствено след заустването на колектора У или р. самия колектор Y преди заустването му. Обемът се изчислява и за двата случая отпушване на канали.

отпушване на канали 1 отпушване на канали 2 отпушване на канали 3 отпушване на канали  4 отпушване на канали 5

Call Now Button+359887394991