април 24, 2018

отпушване на канали люлин

отпушване на канали люлин

 

отпушване на канали

отпушване на канали 5Отпушване на канали люлин. Високо разположеният преливен ръб се намира над нормалното водно ниво в довеждащия (горния) канал при QK1 Преливният ръб при скорост на протичане в довеждащия канал в сухо време И 0,5 m/s (за водно количество Qc) може да бъде издигнат толкова високо, колко го позволява нивото на подприщване, но при всички случаи не трябва да бъде по-ниско от 0,6 dr или под нивото на високите води на приемника.
Дроселиращият участък трябва да провежда отпушване на канали , без да предизвиква подприщване в довеждащия канал отпушване на канали. Необходимата разлика в котите на дъното по дължина на преливния ръб се определя от условието височината на енергийната линия в дросе-лиращия участък да е по-малка, отколкото в довеждащия.

При хидравличното оразмеряване първо се приемат височина, отпушване на канали на преливния ръб (височинните отстояния от дъното sr и sR и наклонът на дъното на дроселиращия участък /д (по възможност не по-голям от 3%0). Диаметърът Ал се избира малко по-малък, отколкото е необходимо за свободно оттичане на QKp. При Qc скоростта на водата трябва да е 2:0,5 m/s. Необходимата дължина на дроселиращия участък при остроръбо оформен входен отвор се определя по формулата, където е скоростта на водата, а /е — наклонът на енергийната линия при QKp. Степента на разреждане т може да се приеме за 1. Стойността на т намалява.. Когато това отношение достигне стойност 2,5, т е все още 0,5 отпушване на канали. Но-мограма за оразмеряване е дадена от ATV – Arbeitsblatt А 128.

В някои особени случаи преливането може да започне на резервоарите към пречиствателните станции става гравитационно или чрез изпомпване.

отпушване на канали 5При конструирането на тези резервоари са в сила подобни принципи както при дъждозадържателните резервоари (отпушване на канали). При проточните резервоари се вземат предвид и конструктивните особености на първичните утаители. По-пълни указания са дадени в Arbeitsblatt А 121; Koral, 1 und Saatci С., „Regenflberlauf-becken“, Verlag Saatci, St. Gallen, 1973; Pfeiff, Berichte der ATV No 29, 127; Koral J., Wasserwirtschaft 1974, 301.

Дъждозадържателни резервоари отпушване на канали. Тези резервоари предотвратяват големите „върхове“ във водните количества в канализационните мрежи при силни дъждове. Това се постига, като една част от дъждовното водно количество се задържа в резервоар и по-късно бавно се изпуска в канализационната мрежа или се изпомпва от изградената до него помпена станция. „Върхът“ на постъпващото водно количество се редуцира, като се удължава времето за протичане, а не се „отрязва“ и изпуска във водопри-емника, както е при дъждопреливниците.

Трябва да се прави разлика между дъждозадържателните резервоари и дъждопреливните резервоари, които намират приложение само при смесена канализационна система. Отпушване на канали, за разлика от дъждозадържателните резервоари, се разполагат в близост до водоприемника, тъй като при започването на дъжда трябва да задържат само силно замърсената „първа порция вода“, а по-големите смесени водни количества да отвеждат в него.

За приложението на дъждозадържателните резервоари са определящи само икономическите съображения. Строителните и експлоатационните им разходи трябва да бъдат по-малки от икономиите, отпушване на канали реализирани от разположените след тях съоръжения, които могат да бъдат построени по малки или да не бъдат разширявани (реконструирани). Най-често това са случаите:

— при строителството на нови канализационни мрежи, където големи дъждовни водни количества се отвеждат по дълги събиратели; отпушване на канали;

— при присъединяването на нови жилищни райони към съществуваща, почти напълно натоварена канализационна мрежа;

— при налагаща се реконструкция на претоварени канализационни мрежи; отпушване на канали;

— при изпускането на големи дъждовни водни количества в малък водоприемник, с което корекцията му се. избягва или улеснява.
Материалът е преработен от Dr. – Ing. Dieter Londong, Essen (vgl. Berichte der ATV No 19, 1968, S, 195; Lehr- und Handbuch der Abwasser-lechnik 2. Aufl. Bd. 2, S. 458; Regelwerk der ATV, Arbeitsblatt A 117).
отпушване на канали 5Отпушване на канали! За оразмеряването на един дъждозадържателен резервоар са определящи големината и ходографът на постъпващото В отвежданото водно количество. Задържателите обикновено се оразмеряват графично въз основа иа ходовите или сумарните ливии. За дъждозадържателните резервоари първоначално не е известно при дъжд с каква интензивност и времетраене ще се получи най-голям необходим обем. Този обем се получава най-често не от максималното постъпващо дъждовно водно количество, а от по-малки, но по-дълготрайни дъждовни водни количества. По отпушване на канали тази причина оразмеряването трябва да се извърши на основата на голям брой различаващи се по интензивност и времетраене дъждове.

Значително по-лесно, отколкото при използуване на метода на последователните приближения (итерационния метод), моаке да се стигне до целта чрез прилагането на един приблизителен изчис-слителен метод, който се е оказал достатъчно точен и сигурен-Методът на Annen и Londong (отпушване на канали ) се сновава на математически формулираната зависимост на обема на за-държателя от оттичащото се водно количество, продължителността на дъжда, времето за протичане и неговия коефициент за оформените по различен начин водосборни райони и върху определянето на максимума чрез диференциране на тази функция. Оразмеряването се извършва с помощта на номограмата (отпушване на канали ) в следната последователност:

Като се използуват означенията :

Ар — непопиващата площ на отводнявания район, ha ; tn — времето за протичане на водата по канализационната мрежа до дъждозадържателния резервоар, min ; г16 — 15-минутната интензивност на дъжд с избрана честота п, 1/ (s . ha);

Qa — меродавното за оразмеряването изтичащо от дъждозадържателния резервоар водно количество (при смесена канализация без оттока в сухо време);

Qh е средноаритметичната стойност на. оттока прк започване на пълненето — min QH (проводимостта на отвеждащия канал без напор при цяло запълване) и оттока шах при максимално водно ниво в резервоара.

По тази причина при оразмеряване на дъждозадържа-телни резервоари се избират по-малки честоти на дъжда, отколкото при оразмеряването на канализационната мрежа. Препоръчва се при закрити дъждозадържатели и довеждащи канали честота п от 0,5 до 0,2, а при открити — п = 0,1, ако местните условия не изискват отпушване на канали още по-голяма сигурност (Pecher, Щ GWF 1974, Н.З).

При отводняване на райони с неправилна форма (неравномерно нарастваща площ) необходимият обем на задържателя може да се окаже и по-голям, ако при оразмеряване на канализацията по метода на времето на протичане не се вземат под внимание тесни частични площи и се изчислява с. по-къси времена на протичане.

отпушване на канали 5Ако отпушване на канали още преди проектирането на дъждозадържателя част от дъждовната вода се отбива във водоприемника, по подходящо е да се изчислява по приблизителния метод, особено когато отбитото водно количество е незначително в сравнение с максимзлното дъждовно водно количество. Резултатът в този случай е в интерес на сигурността. Приблизителният метод е приложим също и когато пропусканото към запланувания задържател водно количество от намиращ отпушване на канали се по-горе дъждозадържателеи резервоар или дъждопраливник е сравнително малко. Дъждозадържателният резервоар „отпушване на канали“ в този случай се изчислява по описаната последователност, като пропусканото сравнително малко водно количество от намиращите се над него дъждозадържателни резервоари и дъждо-преливници се разглежда като„ постоянен отток в сухо време. При всички останали случаи на предварително облекчаване на канализационните мрежи следва да се правят поточни изчисления.

Пример. Един район с площ 25 ha, от която 35% е непопиваема, се отводнява със смесена канализационва система при време за протичане в главния колектор £п =20 min отпушване на канали. Максималният отток в сухо време е 10 1/s, Районът отпушване на канали трябва да бъде включен към съществуваща канализационна мрежа с максимал-на проводимост 310 1/s.

Поставен е въпросът дали е икономически отпушване на канали  по-изгодио дъждозадържателни-ят резервозр да се разположи непосредствено след заустването на колектора У или р. самия колектор Y преди заустването му. Обемът се изчислява и за двата случая отпушване на канали.

отпушване на канали 1 отпушване на канали 2 отпушване на канали 3 отпушване на канали  4 отпушване на канали 5

Call Now Button+359887394991