отпушване на канали овча купел

отпушване на канали овча купел

отпушване на канали

отпушване на каналиОтпушване на канали овча купел. Следователно валежи със същата интензивност имат отток, равен на водното количество при сухо време.
Отпушване на канали Трайностна крива на интензивността на дъждовете и връзката й I височината на валежите според Horler

За по-нататъшните разсъждения спомага трайностната крива на интензивността на дъждовете. Това са подпочвени води, дренажни води, утечки от неизправни санитарни прибори и арматури, от аварии иа уличката водопроведна мрежа.
За Цюрих дъждовните часове през годината са средно 1048, отпушване на канали за Есен съгласно се получават 0,08 . 750 = 60 часа годишно, през които преливниците ще преливат. Кривата б дава съответната сумарна стойност на валежната височина. Тогава при гкр—8 l/(s . ha) 78 % от годишния дъждовен отток ще продължи пътя си по канализадионната мрежа, а останалите 22% ще бъдат отбити (отлети) в приемника. Удвояването на стойността на гкр ще доведе до обхващане само на още 11 % от отточното дъждовно количество. Големината и ретензионната способност на канализадионната мрежа също оказва в частност голямо влияние върху преливащото водно количество.

Важна при дъждопреливниците е и честотата на преливане (Horler, A., Schweiz. Bauztg. 1941, Н. 20, v. d. Emde, W., GWF 1969, 321, Pecher, R., GW£ 1971, 562).

ATV – Arbeitsblat A 128 (указания за оразмеряване и конструиране на дъждооблекчители при смесените канализационни системи от 1977 г.) ограничава количеството на отбитата към водоприемника отпадъчна вода и поставя изискването — 90 % от замърсяващите вещества да бъдат подложени на биологично пречистване. За водосборни райони, чиято големина и отпадъчно водно количество са неспецифични, това се постига, когато при определен, така наречен критичен смесен отток QKP дъждопрелив-никът все още не прелива или като се изгради дъждозадържателен резервоар с определен обем V.

Оразмеряване на дъждопреливниците. За определяне на QKp първо се отчита критичната интензивност на дъжда. Тя зависи от отношението на средния отток при ниски води на приемника (Qcph) към количеството на отпадъчните води, постъпващи в пречиствателната станция от цялата водосборна област (Qom. общ). С площта Ар (ha), която не попива вода и от която се оттичат валежите (покриви, улици и т. н.)на прилежащия към преливника водосборен район, се изчислява критичният дъждовен отток.
В горната формула е редукционен коефициент, който държи сметка за факта, че с нарастване на времето на протичане tn (в min) честотата на преливане, прелялото водно количество и съдържащите се в него замърсители намаляват. Той не трябва обаче да бъде по-малък от 0,5.
Тук QI е оттокът при сухо време (отпушване на канали). е останалият в крайна сметка в канализационната мрежа дъждовен отток от горните клонове при после~ дователно свързани един след друг дъждопреливници.
Ако за получения смесен отток отпушване на канали трябва да залегне в основата на изчисленията на дъждопреливника отпушване на канали. При силно замърсени промишлени отпадъчни води се извършват специални изчисления.

Дъждопреливници трябва да се изграждат само там, където провежданият след тях отток в канализадионната мрежа е 30 или-повече 1/s и е възможно подходящо хидравлично оформяне.

Преливниците се оформят с високо разположен преливен ръб и отвеждащ дроселиращ участък. Диаметърът на дро-селиращия (отвеждащия) участък Ц >0,2 т. При бурно преливащи водни количества може да се направи „скачащ“ дъждопре-ливник. Различните начини на оформяне са описани в „Combined Sewer Regulator Owerflow Facilites“ (отпушване на канали).

отпушване на канали 1 отпушване на канали 2 отпушване на канали 3 отпушване на канали  4 отпушване на канали 5

Call Now Button+359887394991