отпушване на канали дружба принцип 1

отпушване на канали дружба – основни принципи на градската канализация

отпушване на канали

Стопански най-изгодното решение на проблемите, свързани с отпадъчните води, е цялостното канализиране на населените места. Отходните места (клозетите) трябва да бъдат свързани с канализацията посредством водно промиване, т. е. никакви клозетни ями, никакви сградни пречиствателни съоръжения. Цялостната канализационна мрежа може да бъде изградена също така икономично, ако бъдат използувани направо или след коригиране съществуващите естествени водни течения или каналите. Пречиствателната станция може да бъде изградена за определен период като спомагателно съоръжение  отпушване на канали.

отпушване на канали зазпушен канал

Отпушване на канали дружба. Едновременно с градоустройствения план трябва да бъде съставен и канализационен план или поне неговият предварителен проект. Централното водоснабдяване трябва да бъде последвано винаги от изграждането на канализационна мрежа.

Предварителен (идеен) проект. Той се съставя най-напред и трябва да съдържа: ситуационен план в мащаб от 1:25 000 до 1 :5000, на който са нанесени отводняваните райони,  отпушване на канали главните събиратели, дъждопреливниците, пречиствателната станция, водните течения и басейни; надлъжни профили на главните събиратели — с дължини, съобразени със ситуационния план, и с височини в мащаб 1: 100; резултати от сондажните проучвания при пречиствателната стаиция и на някои по-важни места на събирателите; оразмеряване на събирателите; критична интензивност на дъжда, или степен на разреждане при оразмеряване на дъждопреливниците отпушване на канали дружба.

Работен (технически) проект. Той съдържа: ситуационен план в мащаб от 1:25 000 до 1:5000 с хоризонтали ; регулационен план в мащаб от 1:5000 до 1:1000; надлъжни профили с височини в мащаб 1:100; дълбочина на мазетата, ниво на подпочвените води; характеристика на терена и подпочвените води (стр. 20); строителен планс връзките на парцелните отклонения в мащаб от 1:1000 до 1:500; работни чертежи на каналите, шахтите, пречиствателната станция и т. н.; пълни резултати от сондажните проучвания, данни от цялостното оразмеряване на канализационната мрежа; обяснителна записка. Работният проект трябва да обхваща само регулираните улици. Районите, които ще се застрояват в бъдеще, се вземат предвид само приблизително. Основният принцип при разработване на проекта е да се запази отпадъчната вода прясна и да се предотврати евентуално утаяване.

отпушване на канали 7Разделна канализационна система (разделно канализиране, отделни канали за различните видове отпадъчни води). Тя  отпушване на канали е винаги по-скъпа и по-сложна за изграждане, особено при необходимост от две закрити канализационни мрежи. Понякога обаче тя е за предпочитане — например при отводняване на ниски райони по крайбрежните на водоприемника улици, когато са необходими помпени станции и по-голяма част от дъждовната вода може да се оттича по уличните риголи (при наклон на улицата най-малко 1:200), а така също и при рядко застроени външни райони. Отпушване на канали дружба. Относно поливните шахти за дъждовна вода вж. Karge, Ges.-Ing. 1940, 430; Zabel, Ges.-Ing. 1940, 102. Към отпадъчната вода трябва да се предвиди и най-малко 100 % приток на дъждовна и подпочвена вода. При тази система пречиствателната станция поевтинява в случаите, когато дъждовната вода не се нуждае от пречистване.

Смесена канализационна система. По принцип за предпочитане е смесената система: смесено канализиране на дъждовна отпадъчна вода в общи канали. (Schimrigk, Stadterein. 1941, 179; и Albert, Ges.-Ing. 1943, 244, Kuratorium fur Kulturbauwesen und ATV „Mischverfahren — Trennverfahren“ ZfGW Verlag, Frankfurt, Feb. 1962.)

Средната биохимична потребност на кислород на водата от дъждовните канали на разделната канализационна система (при условие, че в тях не се изпускат отпадъчни води) е 30 mg/1. За водата от дъждопреливниците на смесената система БПК5 се приема 80 mg/1  отпушване на канали. Тъй като при смесената система към пречиствателната станция се подават значителни количества дъждовна вода (стр. 21), натоварването на водоприемника и при двете системи — смесената и разделната — е почти еднакво (Ре-cher, If КА 1974, ИЗ).

Събирателите отпушване на канали се трасират по естествения наклон на терена. Отделни събиратели за високо и ниско разположените райони се изграждат, когато във високите райони е възможно построяването на дъждопреливници или когато отвеждането на водите от ниски райони изисква препомпване. Отделни по-дълбоки мазета се отводняват с помпи.

отпушване на канали 1 отпушване на канали 2 отпушване на канали 3 отпушване на канали  4 отпушване на канали 5

Call Now Button+359887394991