Отпушване на канали почистване на канали отпушване на тоалетни

 

088 739 4991 отпушване на канали

 

Част втора, обхващаща седем теми, третира хидроложките аспекти на моделирането на канализационните мрежи. Разгледани си класическите и съвременните подходи и технически средства за измерване иа дъждовете, за определяне на загубите на дъждовна вода от инфилтрация и повърхностно задържане и методите за определяне на дъждовните водни количества.

отпушване на канали отпушване на тоалетни за домашни и бизнес потребители

Част трета третира хидравличните аспекти иа канализационните мрежи. Тя се състои от пет глави, посветени на отделни теми. В тях се разглеждат основните подходи и математически зависимости, залегнали в съвременните модели и програмни продукти, описващи канализационните мрежи. Представени са особеностите на комерсиалните програмни продукти и начините иа тяхното адаптиране към конкретните обект и чрез процедурите калибриране и верификация. Разгледан е и класическият подход за технологично и хидравлично оразмеряване на канализационните мрежи, който е все още актуален.

Отпушване на канали почистване на канали отпушване на тоалетни

Част четвърта съдържа сведения за технологичните и конструкт ивните особености на съоръженията по канализационните мрежи. Тя включва шест теми, в които последователно се разглеждат основните съоръжения по мрежите – ревизионни и дъждоприемни шахти, каскадни шахти, разделителни камери и регулиращи устройства, резервоари, дюкерн и съоръжения за пресичане на канализационните колектори е други иифраструктурни комуникации. Специално внимание е отделено на съвременните подходи и съоръжения за намаляване на дъждовния отток, постъпваш в канализационните мрежи.

Част пета, съдържаща две глави, е посветена на изграждането на канализационните мрежи и съоръжения. Разгледани са както традиционните, така и съвременните конструктивни подходи и машини, съответно за траншейно и за безтраншейно изграждане на канализационни колектори. Представени са основните изисквания за проектиране и изграждане на канализационни мрежи при специални строителни условия. Засегнати са и въпросите, свързани с корозията и абразията на канализационните тръби, както и средствата и начините за тяхната защита.

Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Водоснабдяване и канализация“ и обобщава магистърския лекционен курс по „Канализационни мрежи и съоръжения“, провеждан от автора в последните 25 години, както и факултативния курс по „Компютърно моделиране на канализационни мрежи“, провеждан в последните 10 години. През този дълъг период основният магистърски лекционен курс беше адаптиран многократно в съответствие с актуалните достижения на световната теория и практика в разглежданата област.

В учебника се съдържат и сведения, които разширяват, допълват ч поясняват някои постановки, които по обясними причини не могат да бъдат разглеждани подробно в лекционния и във факултативния курс, В гази връзки той може да бъде полезен и иа практикуващите инженери в третираната тематика.

От друга страна, в настоящия учебник липсват подробни указания за провеждане на някои оразмерителни процедури, л.й като такива Ой представени подробно заедно с примерни решения в пашата книга „Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения“ (Дрсов, Р, В. и др.. 2015), която съдържа и друга допълваща информация, полезна за учебния процес и за практиката.

Авторът изказва своята искрена благодарност па колегите си от катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ при Университета за архитектура, строителство и геодезия за тяхната подкрепа и съпричастност през годините при изнасянето па лекционния му курс по „Канализационни мрежи и съоръжения“, както и за осигурените условия и творческа атмосфера при написването иа настоящия учебник,

Представеният на вниманието иа уважаемите читатели учебник вероятно не е лишен от пропуски и неточности. Авторът ще приеме и благодарност отзивите и критичните бележки иа читателите ни книгата.

Call Now Button+359887394991