ФИРМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИ В СОФИЯ 088 739 4991

 

Схеми и системи на канализационните мрежи

отпушване на канали
отпушва канали

Канализацията е сложен комплекс от технически мероприятия и инженерни съоръжения за събиране, транспортиране, пречистване и изпускане във водната околна среда на отпадъчните води от урбанизираните територии.

Понятието „канализационна система“ включва следните основни елементи:

• сградна канализационна инсталация;

• дворна или презквартална канализационна мрежа;

• улична канализационна мрежа и съоръженията по нея;

• външен канализационен тръбопровод;

• пречиствателна станция за отпадъчни води;

• съоръжения за заустване на пречистените отпадъчни води във водоприем-ниците (водните тела).

По отношение на изпълнението на технологичните им функции елементите на канализационната система са не само хидравлично, но и технологично взаимно обвързани както помежду си, така и по отношение на водите (водните тела) в съответните водоприемници. Тези взаимни връзки се изразяват чрез съответствията и взаимното обвързване на технологичните параметри на всеки елемент от системата. Тази парадигма относно елементите и функционирането на канализационните системи и връзката им с водоприемниците се наложи в санитарната техника през последните три десетилетия под термините „интегриран подход или „цмосмен подход (integrated approach, holistic approach).

II.l. Обща схема на канализацията

Терминът „обща схема на канализацията“ се отнася до графичната илюстрация на основните елементи на канализационната система с тяхното взаимно разположение съобразено с терена и технологичните връзки между тях. Поради ограниченията на мащаба обикновено общата схема на канализацията не отразява сградните, дворните и презкварталните канализационни мрежи.

На фиг. IL1.1 са илюстрирани устройството и елементите на сградна канализационна инсталация (система).

Call Now Button+359887394991