Канализационни схеми а – перпендикулярна; б – перпендикулярна пресечена 1,2,3 – главни колектори; 4 – външен канализационен тръбопровод; 5 – заустване;

КПС – канализационна помпена станция; ПСОВ – пречиствателна станция за

отпадъчни води

Перпендикулярната пресечена канализационна схема (фиг. II.3.1 б) е приложима при същите условия както и перпендикулярната схема, като при нея първостепенните колектори, насочени перпендикулярно към водоприемника, се включват в успоредно разположен на него главен колектор. Последният чрез външен канализационен тръбопровод се включва в пречиствателна станция за отпадъчни води. Това е едно съвременно техническо решение при благоприятен наклон на терена към водоприемника.

Call Now Button+359887394991