Видове схеми на канализационните мрежи

088 739 4991 отпушване на канали на добри цени, позвънте за гр. София

Понятието „схема на конадизоционнота мрежа“ (или накратко канализационни схема) се дефинира като „графични илюстрация па вчаимпото разположение на гравитационната канализационна мрежа (посоката на оттичане на отпадъчните води) и водоприемника с отчитане на топографията па терена „, В практиката са намерили приложение следнито основни видове канализационни crew/: перпендикулярна, перпендикулярна пресечена, успоредна (паралелна), зон-на. раднална, с дълбоко разположени колектори, регионална, децентрализирана, Перпендикулярната канализационна схема (фиг. 11.3.1а) намира приложение при терени с подходящ наклон към водоприемника, позволяващ насочване на първостепенните гравитационни колектори перпендикулярно на него при спазване на допустимите скорости на водата. Тъй като нри това канализационните колектори заустват директно във водоприемника, без пречистване на отпадъчните води, тази канализационна схема днес се приема като междинен етап от развитието на канализационната мрежа.

Call Now Button+359887394991